เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

กองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ลดา มีธรณี

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางพัชราภรณ์ กันธิยะ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางชฎาพร อุ่นเรือน

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางธนิฏฐา ท้าวพรหม

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสุรีรัตน์ เพ็ชรัตน์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางเนาวรัตน์ กันหา

  ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสมบูรณ์ ท้าวปู่ปัน

  ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางธิดา ลือดี

  ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางนามี จะลุ

  ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก

^