เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

สำนักงานปลัด

 • thumbnail

  นางสาวศิริฝน ทาแกง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ลดา มีธรณี

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางธนัญญา แสงแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายธนโชติ ทิพมูล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวประภาพร สุขสถาน

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายเจษฏา สุมามาลย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางคนึง เสนเสาร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายณภัค นัยนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายภัทรพล สุภาวงค์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายภูวณัฏร์ ลือหาญ

  ผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายธนาดุล องอาจ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายวีรพงษ์ กันทะวงค์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางบัวลอย ปาณะที

  คนงานทั่วไป

^