เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

 • thumbnail

  นายธีรพิพัฒน์ พิพัฒนโสภณ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

 • thumbnail

  นายภูมิพัฒน์ เทพหาร

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

 • thumbnail

  นายอุดม เตชะนันท์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

 • thumbnail

  นายวาส สุภาวะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางกิ่ง ก่ำนารี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายก๋องคำ อบอุ่น

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายสงกรานต์ บุญล้วน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายทรัพย์ บุญสง่า

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายอินปั๋น อินตาวงค์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายดวงคำ ใจจง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายเม็ด ทิพย์ประจักร์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายชัย อินทร์ตา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายยะโหล จะก่าจอง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายจิรพนธ์ ปะกู

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเอกพล ศรีเงิน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายสมบูรณ์ ศรีจันทร์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายเลื่อน ฝอยทอง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษ์ อุตะโม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายบัญญัติ กันทะชัย

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายศิรวิทย์ กุ๋ยแก้ว

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายศรีวรรณ เทพประชา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายวิมล อรัญญิก

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 12

^