เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ดาวน์โหลด
^