เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ข้อมูลระบบสารสนเทศ

"พรศักดิ์ ตันติพูลพล"ล้มแล้วสู้จึงประสบความสำเร็จ.pdf
pdf

"พรศักดิ์ ตันติพูลพล"ล้มแล้วสู้จึงประสบความสำเร็จ

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ค. 2559 เวลา 09:21 น., ดาวน์โหลด 5, ขนาดของ ไฟล์ 853.12 KB}

ตามฝัน "สมบัติ ตันติพูลพล" ไร่องุ่นร้อยล้าน.pdf
pdf

ตามฝัน "สมบัติ ตันติพูลพล" ไร่องุ่นร้อยล้าน

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ค. 2559 เวลา 09:20 น., ดาวน์โหลด 3, ขนาดของ ไฟล์ 853.74 KB}

"สมศักดิ์ จุ้ยนาม" กับความสำเร็จในการปลูกผักปลอดสารพิษครบวงจร.pdf
pdf

"สมศักดิ์ จุ้ยนาม" กับความสำเร็จในการปลูกผักปลอดสารพิษครบวงจร

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ค. 2559 เวลา 09:20 น., ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 726.28 KB}

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗.pdf
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ค. 2559 เวลา 09:19 น., ดาวน์โหลด 6, ขนาดของ ไฟล์ 264.93 KB}

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.pdf
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ค. 2559 เวลา 09:19 น., ดาวน์โหลด 3, ขนาดของ ไฟล์ 104.25 KB}

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖.pdf
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ค. 2559 เวลา 09:17 น., ดาวน์โหลด 3, ขนาดของ ไฟล์ 103.3 KB}

พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับ Update ล่าสุด).pdf
pdf

พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับ Update ล่าสุด)

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ค. 2559 เวลา 09:17 น., ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 174.4 KB}

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙.pdf
pdf

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ค. 2559 เวลา 09:17 น., ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 74.44 KB}

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจก.pdf
pdf

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

{อัปโหลดล่าสุด 29 มิ.ย. 2559 เวลา 09:34 น., ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 145 KB}

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครอ.pdf
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับ Update ล่าสุด)

{อัปโหลดล่าสุด 29 มิ.ย. 2559 เวลา 09:32 น., ดาวน์โหลด 3, ขนาดของ ไฟล์ 273.37 KB}

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่า.pdf
pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับ Update ล่าสุด)

{อัปโหลดล่าสุด 29 มิ.ย. 2559 เวลา 09:26 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 237.86 KB}

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ.pdf
pdf

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖

{อัปโหลดล่าสุด 29 มิ.ย. 2559 เวลา 09:17 น., ดาวน์โหลด 2, ขนาดของ ไฟล์ 67.95 KB}

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ.pdf
pdf

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่๓)

{อัปโหลดล่าสุด 29 มิ.ย. 2559 เวลา 08:56 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 4.91 MB}

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับ Update .pdf
pdf

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับ Update ล่าสุด)

{อัปโหลดล่าสุด 28 มิ.ย. 2559 เวลา 16:09 น., ดาวน์โหลด 2, ขนาดของ ไฟล์ 273.28 KB}

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับ Update .pdf
pdf

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับ Update ล่าสุด)

{อัปโหลดล่าสุด 28 มิ.ย. 2559 เวลา 16:07 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 358.02 KB}

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕.pdf
pdf

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

{อัปโหลดล่าสุด 28 มิ.ย. 2559 เวลา 16:05 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 236.41 KB}

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ.docx
docx

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

{อัปโหลดล่าสุด 28 มิ.ย. 2559 เวลา 16:02 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 41.75 KB}

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน.pdf
pdf

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๗

{อัปโหลดล่าสุด 28 มิ.ย. 2559 เวลา 16:00 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 1.41 MB}

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕.pdf
pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

{อัปโหลดล่าสุด 28 มิ.ย. 2559 เวลา 12:47 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 286.02 KB}

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐.pdf
pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

{อัปโหลดล่าสุด 28 มิ.ย. 2559 เวลา 11:12 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 134.39 KB}
^